Stichting Nannewiid

- een ‘bjusterbaarlik plakje’

Een van oorsprong uit de vervening ontstaan meer, waar de natuur weelderig tiert in haar ongekende schoonheid en waar de recreatie de bewoners van de in de nabijheid gelegen plaatsen Oudehaske, Heerenveen, Sintjohannesga, Rottum en Haskerhorne veel ontspanningsmogelijkheden biedt. Kortom een meer dat het waard is behouden te blijven met al zijn functies en  kwaliteiten. Om dat te bereiken hebben bewoners, recreanten, bedrijven zich verenigd in de Stichting Nannewiid en omstreken, die zich richt op het realiseren van de gezamenlijk gedragen ambitie!

Onze ambitie is...

Een ‘bjusterbaarlijk plakje’ waar natuur en recreatie evenwichtig samengaan, in harmonie met de omgeving. Het is een trekpleister waar natuurliefhebbers en recreanten elkaar ontmoeten en actief genieten van water en land.

Ontstaan & Geschiedenis

Het Nannewijd is een meer in de gemeente De Fryske Marren. Het ligt tussen Joure en Heerenveen nabij het dorp Oudehaske. Het Nannewijd is ontstaan door vervening. Door het Nannewijd loopt de Veenscheiding, een vaart die vroeger voor het vervoer van turf werd gebruikt. Naast het Nannewiid ligt het Lytse Wiid en het natuurgebied Douwepolle.

Door voedselverrijking van water (en uiteindelijk ook van de bodem) kunnen algen en hogere waterplanten sterk groeien. In de tweede helft van de vorige eeuw leidde tot een sterke achteruitgang van de waterkwaliteit. Overmatige algenbloei in voorjaar en zomer maakten het water groen en troebel en de algen overgroeiden de waterplantenvegetatie.

Recreatie

Het Nannewijd is een druk bezochte gelegenheid voor oever- en waterrecreatie, zoals zonnebaden, chillen aan het water, zwemmen, vissen, kanovaren, zeilen en windsurfen. In de winterperiode kan er volop worden geschaatst omdat door de geringe diepte het water snel bevriest.

Het Nannewiid heeft twee openbare recreatie terreinen. In het zuiden aan de Badweg een grasveld met een zwemsteiger en aan de westkant bij het Peter Taselaarpad een recreatieveld van Staatbosbeheer met het educatieve buitenlokaal Bliid op ’t Wiid. Nabij Oudehaske zijn drie campings/caravanparken gesitueerd.

Wonen

In Oudehaske zijn twee woongebieden (Wiidswal en Reidkraach) aan het Nannewiid gesitueerd die via aanliggende sloten rechtstreeks toegang hebben tot het open water van het Nannewiid. Het nieuwbouwplan aan de Oostzijde van Oudehaske, de Menning, is via een sloot naar de verbindingsvaart de Veenscheiding voor kano’s en roeiboten aangesloten op het Nannewiid. De Veenscheiding vormt de verbinding tussen de tegen Heerenveen aangelegen van Engelenvaart en het Nannewiid.

Ecologie


Het meer en oevers hebben een grote ecologische waarde. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is zeer gevarieerd door de afwisseling van open water, rietkragen, broekbos en rietvelden. De water kwaliteit is de laatste jaren fors verbetert, waardoor waterplanten weelderig groeien.

Aan de westzijde van het meer ligt het Lytse Wiid met in de nabijheid een aantal zeer waardevolle veenmosterreintjes waar onder meer Moerasviooltje, Heide- en Moeraskartelblad, Kleine  Valeriaan, Waterdrieblad, Veenpluis, Spaanse Ruiter, Moerasvaren en Kamvaren groeien.

Knelpunten

Het Nannewiid is in oorsprong in het begin van de 18e eeuw ontstaan door veenafgraving. Het gebied kenmerkt zich nog steeds als in zijn ontstaansgeschiedenis: gelegen in een veengebied waarbij door het natuurlijke proces van slib een verlandingsproces optreedt dat tot gevolg heeft dat de waterdiepte door de jaren heen in het meer logischerwijs afneemt. Op sommige plaatsen is de waterdiepte nog maar 10 cm. Als we niets doen kunnen we over 10 jaar, met droge voeten, naar de overkant lopen en behoort schaatsen tot het verleden.

Kansen

Als kans voor het Nannewiid wordt gezien een integrale gebiedsontwikkeling, waarin het behoud van de natuurlijke kwaliteiten van het Nannewiid samen gaan met het opwaarderen van de recreatieve waarden.

Hierbij denken we aan verschillende mogelijkheden:

  • het borgen, uitbouwen van de ecologische kwaliteiten en bevorderen van de biodiversiteit;
  • het bevorderen van het inzicht en kennis van de natuurlijke en milieukwaliteiten van het Nannewiid door educatieve activiteiten te combineren met de reeds bestaande dagrecreatieve activiteiten van Staatsbosbeheer;

Ambitie, doelen & uitgangspunten

De knelpunten en kansen resulteert in een betrokken groep die haar krachten bundelt in Stichting Nannewiid e.o. en zich inzet voor de toekomst van het Nannewiid en omgeving. Recreatie en natuur gaan hier hand in hand. Dit moet een gezamenlijk plan en project worden van alle betrokken partijen. Voor het maken van een gebiedsplan werken we, als Stichting Nannewiid, samen met een groot aantal partijen zoals de Gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer, bewoners, Provincie Fryslân, Wetterskip, WaReNa, recreatie-ondernemers, Iepen Mienskipfonds, etc.

Plan van Aanpak

De Stichting Nannewiid e.o. heeft een plan van aanpak opgesteld als een aanzet tot het uiteindelijke uitvoeren van de doelstelling: het opwaarderen en vervolgens handhaven van de natuur- en recreatieve waarden van het Nannewiid en omgeving. Het gaat de stichting niet alleen om nu eenmalig opwaarderen maar vooral ook het gebied als een levend landschap een robuuste toekomst te bieden. Hiervoor hebben we en plan van aanpak gemaakt met verschillende fases.

Inkomsten, Beheer Vermogen & Verantwoording

Het werven van inkomsten voor de verschillende fases die zijn voorzien om de doelstellingen van de stichting te realiseren behelst het binnenhalen van gelden bij overheden (gemeente De Fryske marren, provincie Fryslan, Wetterskip, SNN (Streekwurk) en Europese Gemeenschap), belangengroeperingen zoals aangelegen recreatiebedrijven en plaatselijk belangorganisaties, Staatsbosbeheer, aanwonendenorganisaties en Goede Doelen organisaties.

Betrokken Partijen

Primair zijn dat de inwoners van het dorp Oudehaske en de naastgelegen dorpen Sintjohannesga, Rottum, Rotstergaast, Haskerhorne, Heerenveen en Joure (deze zijn al dan niet vertegenwoordigd in de dorpsbelangen van Oudehaske, Rottum, Sintjohannesga en Haskerhorne). Ook de campings en recreatieterreinen Nannewiid, de Kievit en WaReNa, de gemeente de Fryske Marren, IJsclub De Vriendschap, ondernemers in de omgeving van het Nannewiid, Nannehof (als vertegenwoordiger van de bewoners van de Wiidswal in Oudehaske) en  natuurverenigingen zoals “Vrienden van het Nannewiid’, en uiteraard Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder. Secundair zijn betrokken it Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Uitgangspunt is een gezamenlijk plan op te stellen.

 
 

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Jan Ykema – voorzitter
  • Martin Dijkhoff – secretaris
  • Bert de Jager – penningmeester

 

Leden: Roel van den Beuken, Roelof Speelman, Anne Henk Ploegstra, Henk Gemser, Piet Hospes.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning noch een onkostenvergoeding.